اجرای ترکیبی بلوک فرش تبری


مصالح مورد استفاده:کف فرش باغ به صورت ترکیبی دو رنگ(گلدار) 

نمای نزدیک از اجرای بلوک فرشی تبری طوسی و قرمز به صورت ترکیبی در ویلا  


اجرای ترکیبی بلوک فرش تبری