بدنه‌آشپزخانه‌باکاشی سفیدشش‌ضلعی


نمایی را که مشاهده می‌کنید بدنه‌ی آشپزخانه که در این نما از کاشی استخری استفاده شده است . کنار هم قرار گرفتن و یکدست ، ساده بودن کاشی سفید شش ضلعی نمای زیبایی را خلق کرده است . استفاده از این کاشی برای تمام بدنه باید بودجه‌ی زیادی را در نظر بگیرید . به پیشنهاد ما میتوانید فقط نیمی ازبدنه ، یا اینکه فقط بین کابینت را از این محصول استفاده کنید . مصالح بکار رفته دراین نما :

 برای گرفتن اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید . کالا ساخت - kalasakht.com


بدنه‌آشپزخانه‌باکاشی سفیدشش‌ضلعی