سنگ مصنوعی ال سی دی


در تصویر روبه رو یکی ازکارهای اجرا شده در فضای داخلی ساختمان و در پشت ال سی دی را مشاهده می‌کنید. در این نما که با سنگ مصنوعی اجراشده است، در دیوار پشت ال سی دی با یک طرح نامنظم سنگ مصنوعی از2 طرف به وسط کشیده شده و در وسط کار نامظنم رها شدهاست. که به این طرح‌ها نامنظم گفته می‌شود.مصالح استفاده شده در این کار:

  


سنگ مصنوعی ال سی دی