نمای آپارتمان


نمای آپارتمان رومیاستفاده از سنگ تراورتن حاجی آباد در این نمای زیبا، که یکی از بهترین نماهای ممکن را بوجود آورد. سنگ حاجی آباد سنگی خوش رنگ و زیبا است که در استفاده نمای رومی فوق العاده می شود. میتوان گفت یکی از بهترین سنگ نما های موجود در کشور است.  


نمای آپارتمان