نمای رومی


سر ستون و نمای بالای یک ساختمان که به سبک رومی نما شده است. در این ساختمان با استفاده از سنگ تراورتن حاجی آباد، نمایی رومی را با استفاده از، هنر ابزار و معماریه سنگ پدید آوردیم.      


نمای رومی