ورودی و پارکنیگ باغ


مصالح مورد استفاده:کف فرش باغ به صورت ترکیبی دو رنگ(گلدار) 

محوطه پارکینگ و وردوی ویلا، که با استفاده از بلوک فرش تبری 2 رنگ به زیبا ترین شکل ممکن اجرا شده است. در این محوطه سنگ بولک فرش تبری طوسی در زمینه و رنگ قرمز آن به صورت گل فرش اجرا شده است. این محصول بیار مناسب کف‌فرش باغ و ویلا‌هایی است ماشین رو هستند.  


ورودی و پارکنیگ باغ