پارکینگ ویلا اجرا شده با بلوک فرش تبری


مصالح مورد استفاده:کف فرش باغ به صورت ترکیبی دو رنگ(گلدار) 

محوطه، که با استفاده از یکی از بهتری محصولات کف‌فرش ساختمانی فرش شده است. محصول بولک فرش تبری 2 رنگ استفاده شده است که رنگ قرمز به صورت نگنین شکل در وسط رنگ طوسی به زیبایی خود را نشان می‌دهد.  


پارکینگ ویلا اجرا شده با بلوک فرش تبری