گیوتین اجرا شده در دیوار


مصالح اجرا شده:

در این نمونه کار، سنگ گیوتین تنه درختی بی موج روی دیوار اجرا شده است. این طرح بسیار ساده است ولی در عین حال زیبایی خاص خودش را نیز دارد.   


گیوتین اجرا شده در دیوار