1- محاسبه مترمربع


2- محاسبه تناژ و ماشین


3- محاسبه کرایه حمل

* فقط برای باربری خرده بار ، باید وارد شود


-->